OBCHODNÍ PODMÍNKY

25.03.2018 17:01
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky studia Masáže Sen Svitavy Ivany Bulvové  IČ 68646526

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu Ivana Bulvová – Masáže Sen Svitavy ( dále jen provozovatel ) IČ 68646526, v provozovně na Ul. Rokycanova 1011/10 ve Svitavách, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem studia ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem. 
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci studia, popř. pomůcek - nahřátí lavových kamenů, lehátka atd.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejdříve jak je to možné a sjednejte si nový termín. Na pozdější omluvy zákazníka nebude brán zřetel a zákazník má povinnost uhradit celou výši objednané služby. 

2.3  Předčasný příchod
Prostory studia nejsou přístupné v libovolnou dobu a ve studiu není čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 5 - 10 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti ( zákazník se bez předchozí omluvy nedostaví na masáž ) nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může z vážných důvodů doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba a to po předchozí domluvě s provozovatelem. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio se nachází v 1. patře s přístupem pouze po schodech. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod ze studia
Studio poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti
Studio zajišťuje klientovi dostatečný bezpečnostní komfort. Během celé masáže může mít klient své osobní věci u sebe v masážní místnosti do které po celo dobu nevstupuje žádná třetí osoba. Provozovatel tedy za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. 

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí ve studiu, v místě prodeje dárkových poukazů a na webových stránkách provozovatele. 

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné masáže z nabídky studia Masáže Sen. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutné druh masáže dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách studia : www.masazesen-svitavy.cz

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže. Poukaz lze čerpat podle jeho hodnoty na několika návštěvách s případným hotovostním doplatkem. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Platnost dárkového poukazu je uvedena na každém dárkového poukazu. Objednací termíny na masáž se pohybují okolo 30 dnů, proto je nutné zamluvit si termín včas. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

Platnost všech ostatních předplacených masáží ( od zaměstnavatele, Zdr. pojišťovny...) je maximálně jeden kalendářní rok, tedy 12 měsíců od zakoupení.


5. Závěrečná ustanovení

5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 25.3.2018

 

Zpět